For medarbejdere og elever

Eksamensreglement EUD

Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i erhvervsuddannelserne på Svendborg Erhvervsskole gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne interne regler.

Hovedbekendtgørelse (EUD) nr. 1010 af 22.09.2014 og bekendtgørelse om prøver og eksamen nr. 41 af 16.01.14 og bekendtgørelse om karakterskala nr. 262 af 20.03.07 er gældende for udarbejdelsen af eksamensreglementet.

1. Prøver i grundfag på grundforløb 1 og 2

Den enkelte elev skal aflægge prøve i ét grundfag i både grundforløbets 1. og 2. del. Der trækkes lod blandt elevens grundfag. Prøven er typisk en mundtlig prøve, som tager udgangspunkt i en projektrapport eller en port folio. Prøven kan også være tilrettelagt som en case eksamen, hvor grundlaget er en case om en virksomhed, branche eller lignende.

Prøver i grundfagene gennemføres dog altid som case eksamen i uddannelserne:

 1. Detailhandelsuddannelse med specialer
 2. Eventkoordinatoruddannelsen
 3. Finansuddannelsen
 4. Generel kontoruddannelse
 5. Handelsuddannelse med specialer
 6. Kontoruddannelse med specialer

Elever i EUX-forløb skal aflægge det antal prøver i grundfag, der følger af reglerne om de enkelte EUX-forløb. Det fremgår af den lokale uddannelsesplan for den enkelte uddannelse.

2. Den afsluttende prøve på grundforløb 2

Den afsluttende prøve på grundforløb 2 – grundforløbsprøven – er en prøve i det uddannelsesspecifikke fag og danner grundlag for bedømmelse af elevens opfyldelse af de faglige krav, der er i grundforløbet, og som eleven skal opfylde forud for undervisningen i hovedforløbet. De nærmere rammer for prøven er beskrevet i det uddannelsesspecifikke fag i den lokale undervisningsplan for den enkelte uddannelse.
Opgaven til prøven kan omfatte en teoretisk og en praktisk del eller en af disse.

Prøven skal være bestået, for at eleven kan påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet.

Prøverne skal afprøve elevens erhvervsfaglige kompetencer og vil typisk omfatte et teoretisk/praktisk prøveforløb, hvor elevens viden færdigheder og kompetencer vurderes.

3. Prøver i specialefag

Specielle fag for den branche og uddannelse, du har valgt, bliver afsluttet med en skriftlig, en mundtlig eller en projektprøve.

4. Prøver i grundfag på hovedforløbet

Ved hovedforløbets start planlægges / opgøres hvor mange grundfagsprøver, som eleven skal til eksamen i.

 • Er den samlede skoleundervisning på hovedforløbet under 21 uger, aflægges der prøve i 1 grundfag
 • Er den samlede skoleundervisning på hovedforløbet mellem 21 og 40 uger, aflægges der prøve i 2 grundfag
 • Er den samlede skoleundervisning på hovedforløbet over 41 uger, aflægges der prøve i 3 grundfag.

Prøverne fastsættes ved udtrækning blandt alle elevernes grundfag med prøve, idet fag med obligatorisk prøve dog går forud for et udtrukket fag.

Elever i EUX-forløb skal aflægge det antal prøver i grundfag, der følger af reglerne om de enkelte EUX-forløb. Det fremgår af den lokale uddannelsesplan for den enkelte uddannelse.

5. Eksamen i hovedforløbet

Den afsluttende eksamen er i de fleste erhvervsuddannelser en kombination af en projektopgave og en mundtlig eksamen. Formen afhænger af hvilken uddannelse du har valgt.

Du bedømmes typisk både på din skriftlige opgave, din præsentation og – når det er relevant – det produkt, du har lavet.

Nogle uddannelser slutter dog udelukkende med en mundtlig eksamen.

6. Afsluttende projekt på grundforløbet

Den praktiske prøve og vilkår for afvikling af den praktiske prøve i grundforløbet på den enkelte uddannelser er beskrevet i Elevplan og/eller den lokale uddannelsesplan.

7. Afsluttende prøve og svendeprøve

En uddannelse afsluttes med en prøve (afsluttende prøve), hvis dette følger af reglerne om den enkelte uddannelse. Den afsluttende prøve kan indgå i skoledelen under den sidste skoleperiode i uddannelsen.
Den afsluttende prøve kan også finde sted efter skoleperioden som en svendeprøve, afholdt af det faglige udvalg.

8. Karakterer

Ved karaktergivningen anvendes karakterskal efter de af Undervisningsministeriets fastsatte regler:

12                  for den fremragende præstation

10                  for den fortrinlige præstation

7                    for den gode præstation

4                    for den jævne præstation

02                  for den tilstrækkelige præstation

00                  for den utilstrækkelige præstation

-3                   for den ringe præstation

9. Indstilling til eksamen

Læreren orienterer fra starten af undervisningen eleverne om reglerne for indstilling til eksamen.

Tidligst 21 dage og senest 7 dage før prøverne skal finde sted, meddeler skolen eleverne, hvilke grundfagsprøver de skal deltage i.

Tilmelding til et uddannelseselement er samtidig tilmelding til de tilhørende prøver.
En elev kan dog blive nægtet indstilling, hvis eleven ikke opfylder de betingelser, der er gældende for det pågældende fag.

En elev kan ligeledes nægtes indstilling, hvis specielle krav om godkendte opgaver i forbindelse med eksamen ikke er opfyldt – herunder krav til port folio, projektrapporter, projekter og andre former for dokumentation, der skal indgå som eksaminationsgrundlag (se beskrivelse i Elevplan). En elev, som nægtes adgang med udgangspunkt i ovenstående, henvises til næste ordinære eksamen.

Hvis en opgave eller et projekt er udarbejdet af en gruppe, så har gruppen et fælles ansvar for opfyldelsen af de formelle krav. Hvis kravene ikke er opfyldt, så kan ingen i gruppen ikke aflægge prøven, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, der kan begrunde, at et eller flere af gruppens medlemmer skal tilbydes et nyt prøveforsøg.

Beståede prøver kan ikke tages om.

10. Afmelding til eksamen

Eleven kan melde fra indtil prøven er startet.

Hvis eleven ikke har afmeldt eksamen rettidigt regnes prøven for påbegyndt.

11. Udeblivelse

Eleven har ret til en ny prøve, hvis sygdom er dokumenteret. Den nye prøve skal afholdes hurtigst muligt og seneste når den pågældende prøve i faget igen afvikles på skolen. Det påhviler eleven at dokumentere og betale for lægeattest eller andet, der dokumenterer sygdom på tidspunktet for prøven.

Udebliver en elev af andre årsager end sygdom fra en prøve eller kommer for sent, så er det skolen der afgør om eleven skal tilbydes reeksamen. En reeksamen afvikles efter samme regler som en sygeeksamen.

12. Merit

Har eleven 10. klasseprøven, eller har eleven haft faget på et højere niveau, har eleven ret til merit for eksamen, forudsat karaktering er mindst 6 efter 13 skalaen eller 02 efter 7 trins skalaen.
Eleven kan opnå merit for eksamen, hvis der er dokumentation for, at eleven tidligere har opnået mindst karakteren 02 i et tilsvarende fag på mindst sammen niveau. For fag der både har en mundtlig og skriftlig prøveform gælder kravet om mindst 02 for hver prøveform. Hvis faget med merit udtrækkes til eksamen – udgår det, og der udtrækkes ikke et andet eksamensfag i stedet for.

13. Hjælpemidler

Det er tilladt at anvende hjælpemidler under prøverne, herunder elektroniske hjælpemidler, medmindre der i bekendtgørelsen eller lokale undervisningsplan for den enkelte uddannelse er bestemt noget andet.
For elever, som har modtaget specialpædagogisk støtte, eller har særlige forudsætninger, der kan sidestilles hermed, kan skolen give dispensation til brug af særlige hjælpemidler.

14. Sprog

Alle prøver gennemføres på dansk, medmindre det fremgår af beskrivelsen af de enkelte fag at prøvesproget er et andet end dansk.

15. Særlige prøvevilkår

Skolen tilbyder særlige prøvevilkår til eksaminander med fysisk eller psykiske funktionsnedsættelse, når skolen vurderer, at dette er nødvendigt for at ligestille disse eksaminander med andre i prøvesituationen.

16. Overtrædelse og snyd

Overtrædelse af skolens eksamensreglement medfører bortvisning fra prøven.

En elev, der under et prøveforløb udviser forstyrrende adfærd kan bortvises fra prøven.

En elev, der gribes i at snyde eller uretmæssigt har skaffet sig selv eller andre hjælp til besvarelse af en opgave bortvises fra prøven.

Opstår der under eller efter en prøve formodning om, at en elev har udgivet en andens arbejde for sit eget eller anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning indberettes dette til skolens ledelse. Bliver formodningen bekræftet, og handlingen har fået eller ville kunne få betydning for bedømmelsen, bliver eleven bortvist fra prøven.

Når skriftlige opgavebesvarelser, der er udarbejdet af en gruppe elever, uden at den enkeltes bidrag kan konstateres, og opgavebesvarelsen indgår i bedømmelsesgrundlaget ved en efterfølgende mundtlig eksamination, har eksaminanderne et fælles ansvar for besvarelsen, og alle eksaminander i gruppen kan ved bekræftet formodning om uretmæssig hjælp bortvises fra prøven.

17. Skriftlig eksamen

Mødetider

Eleven skal møde op 15 min. før prøvens begyndelse. Adgang til lokalet er betinget af de tilsynsførendes tilstedeværelse.

For sent fremmøde

Hvis eleven kommer for sent til en skriftlig prøve, kan eleven kun deltage i prøven, hvis skolen anser det for udelukket, at den pågældende elev kan have modtaget nogen oplysning om opgaven og finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet.

Eksamen

Eleven må først gøres bekendt med prøvetekster og spørgsmål ved prøvens begyndelse, bortset fra prøver i form af projekt. Intet eksemplar af opgaven må bringes ud af lokalet i tidsrummet for prøven.

En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt eller opgavetitel er udleveret til eksaminanden.

Under prøven må eleven kun henvende sig til de tilsynsførende.

Under prøven skal eleven vise størst mulig hensyn til de øvrige eksaminander i lokalet

En elev må normalt ikke forlade lokalet, før besvarelsen er afleveret. Skulle det være nødvendigt, skal eleven ledsages af en tilsynsførende.

Prøvens varighed fremgår af den lokale uddannelsesplan for den enkelte uddannelse og må normalt ikke fraviges.

Alle elever skal skrive navn, cpr-nummer, klasse, fag og niveau på hvert enkelt stykke dokument, der udleveres og besvarelsesarkene nummereres fortløbende. Alt, hvad der ønskes bedømt, skal afleveres samlet.

Hvis kladden skal bedømmes, skal der henvises tydeligt til denne. Alt udleveret papir skal afleveres.

Ved brug af pc til eksamen skal udskrevne ark være forsynet med sidehoved, hvor eleven skriver navn, cpr-nummer, klasse, fag og niveau. Ved aflevering kvitteres for modtagelse af den tilsynsførende.

Opgaveformuleringer, kladder, it-udstyr og elektroniske lagerenheder (USB m.m.) må ikke fjernes fra lokalet før sluttidspunkt for eksamen.

Hjælpemidler

Anvendelse af hjælpemidler, herunder elektroniske, er tilladt, medmindre der i den lokale uddannelsesplan eller i bekendtgørelsen for den enkelte uddannelse er fastsat begrænsninger i anvendelsen.

Eleven må kun benytte det udstyr, der skriftligt er givet tilladelse til.

Brug af mobiltelefon er ikke tilladt.

18. Mundtlig eksamen

Mødetider

Eleven skal møde op 15 min. før prøvens begyndelse. Ved mundtlig eksamen med forberedelse er mødetid 15 min. før spørgsmålet trækkes. Adgang til lokalet er betinget af de tilsynsførendes tilstedeværelse.

For sent fremmøde

Hvis eleven kommer for sent til en mundtlig prøve, kan eleven få tilbud om at blive eksamineret på et senere tidspunkt, hvis skolen finder, at forsinkelsen er rimelig begrundet.

Eksamen

Forberedelsestid og eksaminationstid vil fremgå af fagbilaget i grundfagsbekendtgørelsen, den lokale bedømmelsesplan for faget i den pågældende uddannelse eller beskrivelsen af prøven i Elevplan.

En prøve er begyndt, når forberedelsesmateriale er udleveret til eksaminanden eller eksaminanden er blevet bekendt med prøvespørgsmålet.

Hjælpemidler

Anvendelse af hjælpemidler, herunder elektroniske, er tilladt, medmindre der i den lokale uddannelsesplan eller i bekendtgørelsen for den enkelte uddannelse er fastsat begrænsninger i anvendelsen.

Brug af mobiltelefon er ikke tilladt under forberedelse og eksamination.

19. Klageregler

Klager over eksamen og eksamensafholdelse skal ske seneste 2 uger efter at karakteren er meddelt eksaminanden.

Klagen skal afgives skriftlig og begrundet til skolen.
Begrundelsen kan vedrøre:

 • Eksamensforløbet
 • Eksaminationsgrundlaget, herunder de stillede spørgsmål, opgaver og lignende i forhold til uddannelsens krav og mål
 • Bedømmelsen

I forbindelse med en klagesag, kan eleven få udleveret en kopi af eksamensopgaven og eksamensbesvarelsen (ved skriftlige prøver).

Afgørelsen af en klagesag, der er skriftlig og begrundet, kan gå ud på

 • Tilbud om ny bedømmelse (ombedømmelse), dog ikke mundtlige prøver
 • Tilbud om ny prøve (omprøve) eller
 • At der ikke gives medhold i klagen (kræver at bedømmerne er enige)

Eksaminanden skal afgive accept om ombedømmelse eller omprøve inden 2 uger efter afgørelsen er meddelt eksaminanden.

En ombedømmelse eller omprøve kan resultere i en lavere karakter.

20. Vejledning

Ved tvivlstilfælde eller opståede problemstillinger ved afvikling af eksamen, kontaktes uddannelseschefen.