For medarbejdere og elever

Fravær på erhvervsuddannelserne

Som udgangspunkt forventer vi, at alle elever møder til undervisningen, medmindre der er en god grund til fraværet. I vores fastholdelse på Erhvervsuddannelserne har vi beskrevet, hvordan vi arbejder med håndtering af fravær.

Glædende fra januar 2019

Fastholdelse på erhvervsuddannelserne, SESG

Der er mødepligt til undervisningen på erhvervsuddannelserne hos SESG. I vores fastholdelsesprocedure har vi beskrevet rammer og procedurer for håndtering af fastholdelse i uddannelse.

Har du behov for støtte til at gennemføre din uddannelse:

Skolen kan tilbyde dig hjælp gennem forskellige personer som fungere som trivselsmedarbejder, mentor, coache, vejleder og læsevejleder. Læsevejlederen kan hjælpe dig med særlige behov ved at søge socialpædagogiske støtte. Se mere i vores brochure du får på Uddata+, når du er startet hos os.

På første fremmødedag:

Hvis du udebliver på første fremmødedag og ikke har sygemeldt dig eller givet anden besked, vil du enten modtage en opringning eller et brev fra skolen i din e-boks. Hvis du fortsat ikke møder op til undervisningen, vil du blive meldt ud af uddannelsen.

Når du er i gang med uddannelsen:

Klasselæreren følger din trivsel løbende og skolen har automatik opfølgning på dit fravær som gør at du løbende modtager besked i takt med dit fravær.

Når du har 8 moduleres fravær modtager du første besked for at gøre dig opmærksom på dit fravær.

Ved 10 moduleres fravær holder klasselæreren eller skolens vejleder en bekymringssamtale med dig. Aftalen i bekymringssamtalen noteres i skolens system uddata. Er du under 18 år vil dine forældre/værge blive inddraget i dialogen om dit fremmøde.

Udebliver du, så klasselæreren ikke kan gennemføre en bekymringssamtale med dig bliver du indkaldt til en samtale med skolens uddannelsesleder. Hvis du ikke møder op til denne samtale og vi ikke har hørt fra dig vil du blive udmeldt af skolen.

Når du er på 15 moduleres fravær får du besked om at du til trods for tidligere beskeder og samtale udvikler dit fravær uhensigtsmæssigt.

Hvis du fortsat ikke trives og har fravær indkaldes du til fraværssamtale med uddannelseslederen. Indkaldelsen vil ske, medmindre andet er aftalt med klasselæreren, når du har 20 modulers fravær.

Hvis ikke du møder op til denne samtale sender vi dig et uddannelsesbrev (for dig der er under 25 år) eller du udmeldes af uddannelsen. Hvis du får et uddannelsesbrev indkaldes du til en samtale sammen med din UU-vejleder.

Alle samtaler afsluttes med, at aftaler samles i et notat, der underskrives af dig og skolen. Notatet arkiveres i uddata.

Under samtalerne vurderer vi også, om vi kan støtte dig på anden vis, så du kan overholde mødepligten. Hvis dit fravær skyldes sygdom har vi forståelse for det, men det kan kræve at du skal fremvise dokumentation herfor. Under vores samtaler med dig, vil vi dog vurdere om det er muligt for dig, at gennemføre uddannelsens kompetencemål inden for uddannelsestiden med dit aktuelle fravær.

Du kan få svar på evt. spørgsmål til fastholdelsesproceduren hos din klasselærer eller vejleder.