For medarbejdere og elever

Fravær på erhvervsuddannelserne

Som udgangspunkt forventer vi, at alle elever møder til undervisningen, medmindre der er en god grund til fraværet. I vores fastholdelse på Erhvervsuddannelserne har vi beskrevet, hvordan vi arbejder med håndtering af fravær.

Glædende fra juni 2020

Fastholdelse på erhvervsuddannelserne, SESG

Der er mødepligt til undervisningen på erhvervsuddannelserne hos SESG og vi glæder os til at se dig hver dag. I vores fastholdelsesprocedure har vi beskrevet rammer og procedurer for håndtering af fastholdelse i uddannelse.

Generelt om fravær

Hvis du bliver syg, skal du give din lærer besked i uddata inden kl. 8:00. Det skal du gøre hver dag, du er syg.

Hvis du er forhindret i at bruge Uddata, kan du ringe til skolens elevadministration på den afdeling, hvor du er i uddannelse.

Har du en uddannelsesaftale, skal din virksomhed også have besked. Det er dit ansvar.

Alt fravær registreres og betragtes med alvor. Der skelnes dog mellem lovligt/godkendt fravær og ulovligt/ikke-godkendt fravær.

Lovligt/godkendt fravær

Har du brug for at få fri fra undervisning af helt særlige grunde, så skal du aftale det med din klasselærer. I skal sammen aftale, hvor lang tid du skal være fraværende, så noteres du med lovligt/godkendt fravær i uddata for de aftalte timer.

Hvis du bliver syg, er det lovligt fravær, hvis du giver besked i uddata.

Ved længerevarende sygdom kan du blive bedt om en lægeerklæring. Du skal selv afholde udgiften til en lægeerklæring. Bliver sygdomsforløbet så langt, at din kontaktlærer vurderer, at du ikke kan nå alle læringsmålene i skoleforløbet, skal en vejleder involveres, så I får lagt en plan for, hvordan du gennemfører din uddannelse.

Ulovligt/ikke-godkendt fravær

Ulovligt/ikke-godkendt fravær er timer, hvor du ikke er i skole, og ikke har aftalt det med din lærer.

Har du behov for støtte til at gennemføre din uddannelse

Skolen kan tilbyde dig hjælp gennem forskellige personer som fungere som trivselsmedarbejder, mentor, vejleder og læsevejleder. Læsevejlederen kan hjælpe dig med særlige behov ved at søge socialpædagogiske støtte. Se mere i vores brochure du får på Uddata, når du er startet hos os.

På første fremmødedag:

Hvis du udebliver på første fremmødedag og ikke har sygemeldt dig eller givet anden besked, vil du enten modtage en opringning eller et brev fra skolen i din e-boks. Hvis du fortsat ikke møder op til undervisningen, vil du blive meldt ud af uddannelsen.

Når du er i gang med uddannelsen:

Klasselæreren følger din trivsel løbende og skolen har automatik opfølgning på dit fravær som gør at du løbende modtager besked i takt med dit fravær.

Når du har 8 moduleres fravær modtager du første besked for at gøre dig opmærksom på dit fravær.

Ved 10 moduleres fravær holder klasselæreren eller skolens vejleder en bekymringssamtale med dig. Aftalen i bekymringssamtalen noteres i uddata. Er du under 18 år vil dine forældre/værge blive inddraget i dialogen om dit fremmøde.

Udebliver du, så klasselæreren ikke kan gennemføre en bekymringssamtale med dig bliver du indkaldt til en samtale med skolens uddannelsesleder. Hvis du ikke møder op til denne samtale og vi ikke har hørt fra dig vil du blive udmeldt af skolen.

Når du er på 15 moduleres fravær får du besked om at du til trods for tidligere beskeder og samtale udvikler dit fravær uhensigtsmæssigt.

Hvis du fortsat ikke trives og har fravær indkaldes du til fraværssamtale med uddannelseslederen. Indkaldelsen vil ske, medmindre andet er aftalt med uddannelseslederen, når du har 20 modulers fravær.

Hvis ikke du møder op til denne samtale sender vi dig et uddannelsesbrev (for dig der er under 25 år) eller du udmeldes af uddannelsen. Hvis du får et uddannelsesbrev indkaldes du til en samtale sammen med din UU-vejleder.

Alle samtaler afsluttes med, at aftaler samles i et notat, der underskrives af dig og skolen. Notatet arkiveres i uddata.

Under samtalerne vurderer vi også, om vi kan støtte dig på anden vis, så du kan overholde mødepligten. Hvis dit fravær skyldes sygdom har vi forståelse for det, men det kan kræve at du skal fremvise dokumentation herfor. Under vores samtaler med dig, vil vi dog vurdere om det er muligt for dig, at gennemføre uddannelsens kompetencemål inden for uddannelsestiden med dit aktuelle fravær.

Du kan få svar på evt. spørgsmål til fastholdelsesproceduren hos din klasselærer eller vejleder.