For medarbejdere og elever

Klagevejledning for EUD

I klagevejledningen kan du se hvordan du skal forholde dig og hvordan arbejdsgangen er.

Klagevejledning for Erhvervsuddannelser

Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling omtales i nærværende dokument som ministeriet.

Klagevejledningen er udarbejdet med udgangspunkt i gældende lovgivning:

BEK nr 286 af 18/04/2018  BEK 367 af 19/04/2016 Hovedbekendtgørelsen om erhvervsuddannelser

LBK nr 282 af 18/04/2018   LBK 789 af 16/06/2015 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser

LBK nr 1086 af 30/08/2018  LBK 961 af 01/09/2014 Bekendtgørelse af lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelser (eux) m.v.

Generelt

Klage over skolens afgørelse skal afleveres skriftligt til skolens elevadministration af den elev, som afgørelsen vedrører.

Klager over skolens afgørelse vedrørende:

 • Optagelse på skolen
 • Anerkendelse af realkompetencer (ikke praktiske kompetencer)
 • Udelukkelse eller midlertidig hjemsendelse
 • Indkaldelse til fornyet skoleophold eller overflytning til anden skole kan indbringes for ministeriet.

Klagen afleveres til skolen senest 4 uger efter, at eleven har modtaget afgørelsen.

Hvis klagen ikke tages til følge af skolen, og eleven fastholder klagen, udarbejder skolen en begrundet udtalelse til klagen. Eleven har en uge til at kommentere skolens udtalelse. Når fristen er udløbet og/eller eleven har kommenteret skolens udtalelse sendes klagen til ministeriet sammen med sagens akter.

Eleven får en tilbagemelding fra skolen senest 14 dage efter at skolen har modtaget klagen eller udtalelse fra ministeriet.

Klager over udmeldelse eller midlertidig hjemsendelse

Se under generelt.

Eleven kan fortsætte undervisningen på skolen under behandlingen af en klage såfremt dette er bestemt af skolen eller ministeriet.

Klager over afgørelse om optagelse til eller ophør af skolepraktik

Elever kan klage over skolens afgørelse om en elevs optagelse til eller ophør af skolepraktik.

Klagen sendes til skolen og hvis skolen fastholder afgørelsen sendes denne videre til det faglige udvalg for en endelig afgørelse. Skolen vedlægger begrundelse for afgørelsen.

Det faglige udvalg kan så vælge at delegere sin kompetence videre til det lokale uddannelsesudvalg, som så træffer afgørelsen på det faglige udvalgs vegne.

Eleven skal indbringe klagen til behandling senest 1 uge efter, at skolens afgørelse er meddelt eleven.

Vi henviser til de faglige udvalgs hjemmesider.

Det er ikke muligt at klage over det faglige udvalgs afgørelse.

Klager over vurdering af praktiske kompetencer

Elever, der har fået deres praktiske kompetencer vurderet i forbindelse med EUV af skolen, kan klage over skolens afgørelse om anerkendelse af praktiske kompetencer til det faglige udvalg.

 • Klagen indgives til den skole, der har truffet afgørelse senest 2 uger efter, at eleven er meddelt afgørelsen.
 • Hvis skolen ikke tager klagen til følge, sender skolen klagen videre til det faglige udvalg sammen med skolens udtalelse
 • Skolen giver det faglige udvalg nødvendige oplysninger

Det er ikke muligt at klage over det faglige udvalgs afgørelse.

Klager over eksamen

Klager over eksamen og eksamensafholdelse skal ske senest 2 uger efter at karakteren er meddelt eksaminanden.

Klagen skal afgives skriftlig og begrundet til skolen.

Begrundelsen kan vedrøre:

 • Eksamensforløbet
 • Eksaminationsgrundlaget, herunder de stillede spørgsmål, opgaver og lignende i forhold til uddannelsens krav og mål
 • Bedømmelsen

Skolen indhenter udtalelse fra eksaminator og censor.

I forbindelse med en klagesag, kan eleven få udleveret en kopi af eksamensopgaven og eksamensbesvarelsen (ved skriftlige prøver).

Afgørelsen af en klagesag, der er skriftlig og begrundet, kan gå ud på

 • Tilbud om ny bedømmelse (ombedømmelse), dog ikke mundtlige prøver
 • Tilbud om ny prøve (omprøve) eller
 • At der ikke gives medhold i klagen (kræver at bedømmerne er enige)

Eksaminanden skal afgive accept om ombedømmelse eller omprøve inden 2 uger efter afgørelsen er meddelt eksaminanden.

En ombedømmelse eller omprøve kan resultere i en lavere karakter.

Ved tvivlstilfælde eller opståede problemstillinger ved afvikling af eksamen, kontaktes uddannelseschefen.

Klager i forbindelse med prøver på gymnasialt niveau, der indgår i en erhvervsuddannelse (bortset fra grundfag) gælder §7, stk. 3 i lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med EUX og regler fastsat i medfør af denne.
Det betyder, at når der indgår fag på gymnasialt niveau i en erhvervsuddannelse, så gælder lov om erhvervsuddannelser og dermed de samme klageregler som ovenfor nævnt.

Der gælder de samme klageregler ved klager over en svendeprøve, dog træffer skolen en afgørelse i samråd med det faglige udvalg.

Se endvidere eksamensreglement EUD