Handelsgymnasiet (HHX)

Matematik & økonomi

Studieretningen er noget for dig, hvis du har lyst til at arbejde med virksomhedsanalyser, logistik, investering og budgetter.

Matematik og Økonomi på HHX Svendborg er studieretningen for den dygtige elev, der ønsker at udvikle sig i et ambitiøst, udfordrende og motiverende studiemiljø.

På Matematik A-Virksomhedsøkonomi A bliver du klogere på den verden, du er en del af. Du undervises gennem tre år i så forskellige og vigtige områder som f.eks. globaliseringen, logistik, aktiekurser, fake news, historiske udviklinger, reklamer, regnskaber, kommunikation, sprog, litteratur, jura, filmkunst, matematik og økonomi på højt fagligt niveau. Denne studieretning er
derfor både fokuseret på kompetencer, du kan bruge i dit kommende arbejdsliv, men også på din personlige udvikling og dannelse.

På MAT/ØK linjen har vi et særligt fokus på at få virkeligheden ind i undervisningen. Derfor vil du i løbet af dine tre år på MAT/ØK linjen, opleve mindst 5 virksomhedsbesøg.
Undervisningen, særligt de merkantile fag, vil således en stor del af tiden være bygget op omkring virkelige problemstillinger, og derved tage afsæt i både det merkantile nærmiljø som i det store globale marked.
DET CENTRALE I STUDIERETNINGEN ER KOMBINATIONEN MELLEM DET KARRIEREORIENTEREDE, VIRKELIGHEDSNÆRE OG DANNELSEN.

Virksomhedsøkonomi A giver dig kompetencer, du kan bruge direkte på dit fremtidige studie eller arbejdsliv. I faget arbejdes der blandt andet med iværksætteri, virksomhedsanalyse,
logistik, investering og budgettering. I takt med globaliseringen, bliver lande via handel, kultur og diplomati mere og mere afhængige af hinanden. Derfor har vi i undervisningen et særligt fokus på danske virksomheders ageren på det globale marked. I den sammenhæng supplerer undervisningen i fag som international økonomi, engelsk og virksomhedsøkonomi fint hinanden. Undervisningen er kendetegnet ved at inddrage aktuelle cases og problemstillinger fra den merkantile og finansielle verden.
Matematik A er et centralt fag, og du vil opleve, at vi på

HHX lægger vægt på, hvordan matematik kan bruges sammen med virksomhedsøkonomi i virkelighedsnære problemstillinger. Når man har faget på A-niveau giver det samtidig adgang til og forspring på en række uddannelser, hvor matematik og økonomi spiller en stor rolle.

Dansk A og Engelsk A handler om at styrke din almendannelse gennem tilegnelse og anvendelse af viden om litteratur, sprog og medier. Gennem udvikling af  kritisk-analytisk sans,  refleksionsevne samt beherskelse af et sikkert sprogligt udtryk, er formålet at styrke dine muligheder for at orientere dig om Danmark og verden.

Samfundsfag C og International økonomi B giver dig en samfundsmæssig forståelse og indsigt i sociologi, politik og økonomi. I International økonomi udvikler du yderligere din evne til at forholde dig analytisk til den økonomiske udvikling, og hvordan den påvirker husholdningers og virksomheders beslutninger. Du vil beskæftige dig med både nationale og internationale
samfundsøkonomiske problemstillinger.

Afsætning B er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter økonomi, sociologi og psykologi. Faget beskæftiger sig med virksomhedens forhold til den nationale og globale omverden samt giver viden og kundskaber om virksomheders analyser af markedsmuligheder samt national og global markedsføring.
Andet fremmedsprog, der enten kan være tysk, fransk eller spansk, udvikler din evne til at kommunikere både mundtligt og skriftligt på fremmedsproget. Du vil ligeledes få en bred indsigt i sprogområdernes kulturelle, erhvervsmæssige og samfundsmæssige forhold. Endvidere inddrager vi aktuelt tekstmateriale og cases om virksomheder. Undervisningen foregår i så høj grad som
muligt på det pågældende fremmedsprog.

En matematisk-økonomisk HHX er i høj kurs hos danske virksomheder.